0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 291 292 293 294 295 296 297 298 299 vue中的条件渲染
英语文化交流 > 技术博客 > vue中的条件渲染
vue中的条件渲染
时间: 分类:技术博客
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <script src="/img/Li92dWUuanM="></script>
  <!-- <script src="/img/aHR0cDovL2Nkbi5zdGF0aWNmaWxlLm9yZy92dWUvMi42LjEwL3Z1ZS5jb21tb24uZGV2Lmpz"></script> -->
</head>
<body>
<div id="app" style="height:360px;border:1px solid red" @click="handleClick">

  //v-show:已经渲染,只是隐藏或显示<br>
  <div v-if="show">{{message}}</div>
  //v-if:存在或不存在(移除)。很显然v-show性能更高,它不用删除、添加<br>
  <div v-show="show">{{message}}</div>

  //if else语句<b style="color:red">(注意,if、else标签之间不能有阻隔,否则报错)</b>:<br>
  <div v-if="show">if</div>
  <div v-else="show">else</div>

  //if else ifelse(同样要连在一起写)<br>
  <div v-if="show == 'a'">a</div>
  <div v-else-if="show == 'b'">b</div>
  <div v-else="show">other</div>

  //一个诡异的现象:帐号、邮箱再怎么切换,input中输入的内容不变(vue会尽量复用,但是并没有清空内容)<br>
  <div v-if="show">
    帐号:<input type="text" name="account"/>
  </div>
  <div v-else>
    邮箱:<input type="text" name="email"/>
  </div>
  //解决办法是加key(当给一个元素加key值的时候,vue会知道它是唯一元素,如果不一样则不复用值)<br>
  <div v-if="show">
    帐号:<input type="text" name="account" key="account" />
  </div>
  <div v-else>
    邮箱:<input type="text" name="email" key="email" />
  </div>
</div>
<script type="text/javascript">
  var vm = new Vue({
    el: "#app",
    data: {
      show: false,
      message: "hello world"
    },
    methods: {
      handleClick: function() {
        this.show = !this.show
      }
    }
  });
</script>
</body>
</html>
随机阅读

Copyright © 2017 英语文化交流 All Rights Reserved.