awk(二) 匹配代码块
英语文化交流 > 技术博客 > awk(二) 匹配代码块
awk(二) 匹配代码块
时间: 分类:技术博客

//匹配代码块 

//纯字符匹配

    awk '/sshd/' /etc/passwd#显示含有sshd字段的行

    awk '/sshd/{print }' /etc/passwd#显示含有sshd字段的行

    awk '/sshd/{print $0}' /etc/passwd#显示含有sshd字段的行

    awk '/sshd|mail/' /etc/passwd#显示含有sshd或者mail字段的行

!//纯字符不匹配

    awk '!/sshd/' /etc/passwd#显示不含有sshd字段的所有行

    awk '!/sshd|mail/' /etc/passwd#显示不含有sshd或者mail字段的所有行

区间匹配

    awk -F : '/mail/,/sshd/' /etc/passwd #显示含有mail和sshd字段之间的所有行(含本行)

~//字段值匹配

    awk -F: '$1~/mail/' /etc/passwd#显示$1字段匹配mail的行

    awk -F: '$1~/mail|sshd/' /etc/passwd#显示$1字段匹配mail或sshd的行

!~//字段值不匹配

    awk -F: '$1!~/mail/' /etc/passwd#显示$1字段不匹配mail的行

    awk -F: '$1!~/mail|sshd/' /etc/passwd#显示$1字段不匹配mail或sshd的行


随机阅读

Copyright © 2017 英语文化交流 All Rights Reserved.